Poprawa zrównoważenia środowiskowego gospodarstw hodowlanych poprzez usuwanie barier we wdrażaniu technologii ICT

Główne cele LivestockSense

Osiągnięcie założonych celów będzie możliwe m.in. dzięki wyposażeniu kilku wybranych gospodarstw, w 5 kluczowych dla produkcji zwierzęcej regionach Europy, w narzędzia do tzw. precyzyjnej hodowli zwierząt (PLF, Precision Livestock Farming). Ponadto przeprowadzone zostaną badania umożliwiające identyfikację przeszkód ograniczających wdrażanie technologii opartych na ICT wśród rolników. Projekt LivestockSense ma na celu zaangażowanie również innych istotnych podmiotów, takich jak twórcy technologii czy decydenci, w celu określenia oczekiwań stawianych wobec PLF a także zrozumienia przyszłych postulatów formułowanych przez sektor hodowlany. W wyniku współpracy w ramach projektu przedstawione zostaną zalecenia mające na celu usunięcie lub ograniczenie istniejących barier dla korzystania z ICT w produkcji zwierzęcej. Przewidywane korzyści ekonomiczne i środowiskowe wynikające z implementacji technologii opartych na ICT, zostaną uwzględnione w bazie danych i udostępnione poprzez stronę internetową wykorzystującą technologię AI i narzędzia ICT, w celach promocyjnych.

Kontekst

photo-1537033206914-9d3551ff8103
innovative-feed-lowers-social-costs-for-livestock-production-2000x1200
pexels-alexas-fotos-2255459

Wykorzystanie narzędzi opartych na ICT (z ang. Information and communication technologies), czyli tzw. technologii informacyjno-komunikacyjnych, ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia konkurencyjności UE na arenie międzynarodowej a także pogłębienia integracji społecznej w osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050, co jest celem tzw. Europejskiego Zielonego Ładu. Jednak promowanie i implementacja narzędzi ICT w produkcji zwierzęcej jest dużym wyzwaniem. Chociaż zaawansowane rozwiązania ICT poprawiają opłacalność środowiskową i ekonomiczną hodowli zwierząt, rolnicy nie są otwarci na nowe technologie ze względu na brak dogłębnej wiedzy na temat konsekwencji ich stosowania. Rozwój zrównoważonej hodowli zwierząt wymaga usunięcia barier społeczno-ekonomicznych i kulturowych uniemożliwiających szersze zastosowanie narzędzi ICT.

Główne cele projektu

zrozumieć przyczyny ograniczonego wykorzystania narzędzi ICT w produkcji zwierzęcej

udokumentować jakiego rodzaju informacji potrzebują rolnicy

zbadać stosunek hodowców do systemów PLF

ocenić zdolność hodowców do podejmowania decyzji w oparciu o informacje dostarczane przez narzędzia ICT

wspierać rolników w zrozumieniu PLF poprzez warsztaty, mentoring i aplikację internetową z otwartym interfejsem programowania aplikacji (API, Application Programming Interface)

Cele szczegółowe

Przezwyciężenie ograniczeń społeczno-kulturowych i ekonomicznych, które uniemożliwiają zrównoważoną produkcję zwierzęcą w UE, poprzez wspieranie ekologicznych technologii i cyfryzacji.

Wypełnienie luki z zakresu wiedzy o ICT/PLF

Zwiększenie otwartości rolników na technologie PLF

Wykazanie ekonomicznego i środowiskowego wpływu zastosowania technologii/systemów PLF

Wdrożenie wielozadaniowego podejścia w celu gromadzenia wiedzy

Dostarczenie na stronie danych dotyczących pozyskanych wyników do wykorzystania w przyszłej analizie implementacji PLF

Zadania

Koordynacja i zarządzanie

 Zadanie nr 1 dotyczy koordynacji i zarządzania projektem, w tym m.in. organizacji spotkań projektowych oraz komunikacji z biurem ERA-NET.

LIder zadania: AgHiTech

Podzadania
 • Zarządzanie projektem
 • Kontrola nad postępem prac oraz nadzór merytoryczny
 • Nadzór nad jakością prowadzonych prac
 • Zarządzanie prawami własności intelektualnej i ochrona danych
 • Zarządzanie ryzykiem
Rezultaty
 • Podręcznik zarządzania projektem
 • Podręcznik zarządzanie prawami własności intelektualnej i ochroną danych
 • Raporty okresowe obejmujące zestawienie kosztów i podział środków zgodnie z zakontraktowanym harmonogramem
 • Raport Końcowy Projektu

Badania społeczne mające na celu identyfikację ograniczeń w stosowaniu technologii PLF

Zadanie nr 2. W celu identyfikacji barier społecznych dla implementacji narzędzi PLF w obszarach priorytetowych, wykorzystana zostanie “metodologia mieszana nauk społecznych”. Ocenione zostaną najnowsze trendy w zarządzaniu produkcją zwierzęcą, uwzględniające relację człowiek-zwierzę (Hostiou et al., 2017). Określony zostanie poziom zaufania dla technologii ICT wśród pierwszych jej użytkowników.

Lider zadania: MIGAL

Podzadania
 • Szczegółowa analiza koncepcji i rozwiązań technologicznych stosowanych obecnie w sektorze produkcji drobiu i trzody chlewnej
 • Opracowanie kwestionariusza do ankiet online, dotyczących znajomości i przyszłych oczekiwań wobec technologii ICT/PLF, które zostaną przeprowadzone na reprezentatywnej grupie gospodarstw zajmujących się produkcją drobiu i trzody chlewnej
 • Warsztaty z udziałem decydentów, interesariuszy oraz twórców technologii PLF mające na celu określenie kluczowych postaw hodowców wobec narzędzi ICT
Rezultaty
 • Wstępne wyniki ankiet przeprowadzonych wśród reprezentantów ferm trzody chlewnej/drobiu z obszarów o wysokim priorytecie
 • Wywiady, studia przypadków, kluczowe wskaźniki projektu oparte na krajowych/ regionalnych ocenach jakościowych
 • Raporty grup fokusowych na temat postaw wobec PLF i przyszłych oczekiwań sektorów, sprawozdania z warsztatów
 • Raportowanie wyników analiz (w tym zbiorcza analiza ilościowa kwestionariuszy, wywiady jakościowe, monitorowanie postaw i dyskusje w grupach fokusowych)

Tworzenie baz danych i modeli

Planowane jest pozyskanie niezbędnych informacji z wytypowanych ferm doświadczalnych w celu ilościowego określenia korzyści ekonomicznych i środowiskowych, wynikających z zastosowania narzędzi ICT/PLF w warunkach produkcyjnych.

Lider zadania: AgHiTech

Podzadania
 • Wybór ferm trzody chlewnej i drobiu, które zgadzają się udostępniać dane produkcyjne i spełniają dodatkowe kryteria techniczne
 • Uporządkowanie i analiza zgromadzonych danych z ferm
 • W celu określenia korzyści środowiskowych i ekonomicznych, wynikających z zastosowania narzędzi PLF w gospodarstwach hodowlanych, zostaną zastosowane zaawansowane metody statystyczne, modelowania oraz sztucznej inteligencji
Rezultaty
 • Wybór ferm badawczych i wdrażanie narzędzi PLF
 • Opracowanie baz danych i zebranie istotnych informacji
 • Ilościowe określenie korzyści ekonomicznych i środowiskowych płynących z zastosowania narzędzi PLF oraz opracowanie dokumentacji

Rozwój narzędzi ICT

Modyfikacja i udoskonalanie oprogramowania związanego z zadaniami IT realizowanymi w zadaniach nr 2 i 3, które zostanie wykorzystane do tworzenia narzędzi ICT pomocnych w działaniach w ramach zadania nr 5. Zastosowane zostaną tzw. zwinne metodyki tworzenia oprogramowania, co pozwoli użytkownikom końcowym na podejmowanie decyzji i proponowanie zmian w trakcie wykorzystywania narzędzi ICT.

Lider zadania: AKI

Podzadania
 • Stworzenie portalu internetowego projektu, w celu komunikacji i rozpowszechniania informacji
 • Opracowanie narzędzi ICT z otwartym interfejsem API, które umożliwią użytkownikom końcowym oszacowanie korzyści wynikających z wykorzystania narzędzi PLF
Rezultaty
 • Portal projektu LivestockSense
 • Oparta na danych aplikacja internetowa z otwartym interfejsem API

Komunikacja i upowszechnianie

Zadanie nr 5 będzie polegało na przekazywaniu wyników badań oraz uzyskanych w trakcie projektu innowacji, odpowiednio wybranymi kanałami komunikacyjnymi, tak aby dotarły do właściwych, kluczowych interesariuszy. Podjęte działania mają na celu wywarcie jak największego wpływu na decyzje podejmowane przez potencjalnych odbiorców technologii ICT.

Lider zadania: Innvite

Podzadania
 • Wypracowanie i wdrożenie strategii rozpowszechniania i wykorzystania wyników projektu
 • Koordynacja tworzenia sieci na poziomie krajowym i europejskim, w celu promocji inicjatyw technologicznych i badawczo-rozwojowych
Rezultaty
 • Plan upowszechniania rezultatów i jego aktualizacje
 • Plan wykorzystania wyników projektu
 • Plan komunikacji
 • Plan budowania sieci i jego aktualizacje

Partnerzy