Forbedrer den miljømæssige bæredygtighed i dyrelandbrug ved at fjerne barriererne for anvendelsen af ICT

Hovedformål for LivestockSense

Dette vil vi opnå ved at udvælge og forsyne et antal bedrifter i fem geografiske nøgleområder i Europa med Precision Livestock Farming (PLF) værktøjer. Der vil anvendes både kvalitative og kvantitative undersøgelser, for at skabe større forståelse for landmændenes holdning til PLF-værktøjer for at kunne identificere de barrierer, der begrænser anvendelsen af ICT-baseret teknologier. LivestockSense vil også involvere andre aktører i værdikæden, som teknologiudviklere og politiske beslutningstagere, for at udforske de forskellige holdninger til PLF og forstå dyrelandbrugssektorens forventninger til fremtiden. Der vil udarbejdes anbefalinger til, hvordan man kan fjerne eller reducere indflydelsen af disse barrierer. Mulige økonomiske og miljømæssige fordele forbundet med adaptering af teknologien vil samtidig blive inkorporeret i en læringsdatabase og en tilknyttet hjemmeside, der ved hjælp af AI-baseret teknologi og ICT-redskaber kan fungere som beslutningsstøtte.

Baggrund

photo-1537033206914-9d3551ff8103
innovative-feed-lowers-social-costs-for-livestock-production-2000x1200
pexels-alexas-fotos-2255459

Anvendelsen af ICT-baserede redskaber i landbruget er afgørende for, at EU kan blive international konkurrencedygtig, socialt inkluderende og klimaneutrale i 2050, som er vedtaget i Den Europæiske Grønne Pagt (European Green Deal). Inden for dyreproduktion har udbredelsen og anvendelse af ICT-værktøjer dog vist sig at være en svær og vanskelig opgave. På trods af at avancerede ICT-løsninger forbedrer den miljømæssige og økonomiske bæredygtighed i husdyrbrug, er landmænd i dag mindre imødekommende over for de nye teknologier, da de mangler dybdegående viden om, hvad de indebærer af muligheder. Udviklingen af bæredygtig husdyrbrug kræver, at de socioøkonomiske og kulturelle barrierer nedbrydes, der i dag forhindrer en større forekomst af ICT-redskaber.

Hovedformål

Forstå årsagen til den begrænsede brug af ICT-redskaber

Dokumentere informationsbehovet for landmænd

Udforske landmænds holdninger til PLF-systemer

Vurdere landmænds viden om beslutningsprocesser og information, der stilles til rådighed af ICT-redskaber

Støtte landmænd med adapteringen af PLF gennem workshops, mentoring og en web-baseret applikation med åben Application Programming Interface (API)

Ambitioner

Overkomme udvalgte sociokulturelle og økonomiske begrænsninger der forhindrer en mere bæredygtig dyrelandbrug og samtidig promovere grøn vækst og digitalisering i EU

Skabe større kendskab til ICT/PLF

Skabe en positive indstilling til PLF-teknologier blandt landmænd i EU

Demonstrere den økonomiske og miljømæssige indflydelse ved tilføjelsen af PLF-teknologier/-systemer

Implementere en multi-actor tilgang til vidensindsamling

Opstille og tilgængeliggøre en on-site dataindsamling til videre analyser af PLF-implementeringen

Arbejdspakker

Koordinering og ledelse

Set-up af et ledelsesramme, herunder overordnet forvaltning af aktiviteter, organisering af projektmøder og kommunikation med ERA-NET.

Arbejdspakke ansvarlig: AgHiTech

Opgaver
 • Administrativ forvaltning af projektet
 • Videnskabelig og teknologisk forvaltning af projektet
 • Kvalitetsstyring
 • IPR-styring
 • Risikostyring
Leverancer
 • Projektstyringshåndbog
 • IPR-guidelines/DMP
 • Periodisk Project Rapport inklusiv omkostningsopgørelse og distribuering af midler i henhold til den kontraktuelle tidsplan
 • Projektets endegyldige rapport

Samfundsvidenskabelig forskning til identificering af begrænsningerne ved anvendelse af PLF

WP2 anvender systematisk ’blandede samfundsvidenskabelige metoder’ til identificering af barriererne for adapteringen af PLF-redskaber i områder med høj prioritet. WP2 vil specifikt anskue de overbevisninger og ledelsesadfærd, der er relateret til aktuelle tendenser i interaktionen mellem mennesker og dyr (Hostiou et al., 2017) og mellem mennesker og maskiner, såvel som accepteringen af PLF-redskaber af tidlige brugere.

Arbejdspakke ansvarlig: MIGAL

Opgaver
 • State-of-art – Lær af Fortiden
 • Kvantitative undersøgelse af svin og fjerkræ sektorer
 • Kvalitative undersøgelse med tidlige brugere af ICT/PLF-teknologier
 • Kvalitative fokusgruppediskussioner og workshops
 • Indsamle resultaterne fra de geografiske områder med høj prioritet
Leverancer
 • Foreløbige resultater fra spørgeskemaer, der repræsenterer svin og fjerkræ bedrifter i høj-prioritetsområder
 • Interviews, casestudier, KPI baseret på nationale/regionale kvalitative vurderinger
 • Fokusgrupperapporter vedrørende holdningerne til PLF og sektorernes fremtidige forventninger, workshoprapporter
 • Rapportér analysernes resultater (inklusiv indsamlet analyse af kvantitative spørgeskemaer, kvalitative interviews, attitude observation og fokusgruppediskussioner)

Database og modeludvikling

Den nødvendige information indhentes fra udvalgte bedrifter til at kvantificere økonomi og miljømæssige fordele ved at anvende PLF-værktøjer i forbindelse med kommercielle on-farm betingelser.

Arbejdspakke ansvarlig: AgHiTech

Opgaver
 • Udvælge undersøgelsesbedrifter 
 • Sikre “PLF – parathed” på udvalgte undersøgelsesbedrifter 
 • Udvikle svine og fjerkræ database
 • Udvikle en model- og læringsdatabase for at kvantificere de økonomiske og miljømæssige fordele ved at anvende PLF
Leverancer
 • Undersøgelsesbedrifter er udvalgt og PLF-værktøjer er implementeret
 • Databasen er udviklet og relevant information inddraget
 • Økonomiske og miljømæssige fordele af PLF-værktøjer er kvantificeret og dokumentation udarbejdet

Udvikling af ICT-værktøjer

Udvikling af software og relaterede IT-opgaver baseret på arbejdspakke 2 & 3, for at oprette et ICT-værktøj, der også vil støtte formidlingsaktiviteter i arbejdspakke 5. Agile software udviklingsmetoder vil blive anvendt for at lade slutbrugeren foretage beslutninger og foreslå ændringer under udviklingsforløbet.

Arbejdspakke ansvarlig: AKI

Opgaver
 • Opret en projektportal til formidling af projekt-relateret information
 • Design og udvikling af data-drevet og web-baseret applikation samt en åben API
Leverancer
 • LivestockSense projektportal
 • Data-drevet, web-baseret applikation med en åben API

Kommunikation og formidling

Kommunikation af resultater, videnskabelige opdagelser og opfindelser ved at udvælge de rette mål, kommunikationskanaler og redskaber med henblik på at engagere vigtige interessenter. Opnå den forventede effekt som beskrevet i ICT-AGRI-FOOD kaldet.

Arbejdspakke ansvarlig: Innvite

Opgaver
 • Formidlingsplan
 • Anvendelse af projektresultaterne
 • Udførelse af kommunikationsplan
 • Netværksdannelse
Leverancer
 • Formidlingsplan og opdateringer
 • Plan for anvendelsen af projektresultaterne
 • Kommunikationsplan
 • Plan for netværksdannelse og opdateringer

Partnere