Loomakasvatusettevõtete keskkonnasäästlikkuse suurendamine, kõrvaldades IKT-tehnoloogiate kasutuselevõtu takistused

LivestockSense põhieesmärgid

See saavutatakse, valides ja varustades mõned põllumajandusettevõtted viies Euroopa geograafilises piirkonnas täppisloomakasvatuse (PLF) töövahenditega. Nii kvalitatiivseid kui ka kvantitatiivseid uuringuid kasutatakse selleks, et mõista põllumajandustootjate suhtumist PLF-i töövahenditesse, et teha kindlaks piirangud IKT-põhiste tehnoloogiate kasutuselevõtuks. LivestockSense kaasab väärtusahelasse ka teisi osalejaid, näiteks tehnoloogiaarendajaid ja poliitikakujundajaid, et uurida suhtumist PLF-i ja mõista loomakasvatussektori tulevikuootusi. Tehakse soovitusi nende takistuste kõrvaldamiseks või nende mõju vähendamiseks. Tehnoloogia kasutuselevõtuga kaasnevad tõenäolised majanduslikud ja keskkonnaalased eelised lisatakse ka õppeandmebaasi ja sellega seotud veebisaidile, kasutades otsuste toetamiseks tehisintellektipõhiseid tehnoloogiaid ja IKT -töövahendeid.

Taust

photo-1537033206914-9d3551ff8103
innovative-feed-lowers-social-costs-for-livestock-production-2000x1200
pexels-alexas-fotos-2255459

IKT -põhiste vahendite kasutamine põllumajanduses on ülioluline, et EL muutuks aastaks 2050 rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliseks, sotsiaalselt kaasavaks ja kliimaneutraalseks, mis on Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärk. IKT -vahendite edendamine ja kasutuselevõtt on aga loomakasvatuses suur väljakutse. Kuigi arenenud IKT-lahendused parandavad loomakasvatuse keskkonna- ja majanduslikku elujõulisust, põllumajandustootjad ei ole uutele tehnoloogiatele avatud, kuna puuduvad põhjalikud teadmised selle kasutamise tagajärgedest. Säästva loomakasvatuse arendamiseks on vaja kõrvaldada sotsiaal-majanduslikud ja kultuurilised takistused, mis pidurdavad IKT-vahendite laiemat kasutuselevõttu.

Projekti peamised eesmärgid

Mõista IKT-vahendite piiratud kasutamise põhjusi

Dokumenteerida põllumeeste teabevajadused

Uurida põllumajandustootjate suhtumist PLF-süsteemidesse

Hinnata nende teadmisi otsustusprotsessidest info- ja sidetehnoloogia vahendite pakutava teabe aluse

Toetada põllumehi PLF-iga kohanemisel töötoa, juhendamise ja avatud rakendusprogrammeerimisliidesega (API) veebipõhise rakenduse kaudu

Ambitsioonid

Ületada valitud sotsiaal-kultuurilised ja majanduslikud piirangud, mis takistavad säästvamat loomakasvatust, soodustamaks rohelist majanduskasvu ja digitaliseerimist ELis.

Ületada IKT / PLF-teadmiste lünk

Suurendada põllumajandustootjate avatust PLF-tehnoloogiate suhtes

Näidata PLF-tehnoloogiate/süsteemide rakendamise majanduslikku ja keskkonnamõju

Rakendada teadmiste kogumiseks mitme osalejaga lähenemisviisi

Esitada kohapeal andmete kogumise tulemused PLF-i rakendamise edasiseks analüüsimiseks

Tööpaketid

Koordineerimine ja juhtimine

Juhtimisraamistiku loomine, sealhulgas tegevuste üldine juhtimine, projektikoosolekute korraldamine ja suhtlemine ERA-NETi kontoriga.

Tööpaketi juht: AgHiTech

Ülesanded
 • Projekti haldusjuhtimine
 • Projekti teaduslik ja tehnoloogiline juhtimine
 • Kvaliteedijuhtimine
 • Intellektuaalomandi õiguste haldamine
 • Riskijuhtimine
Tulemused
 • Projektijuhtimise käsiraamat
 • IPR suunised / DMP
 • projekti perioodilised aruanded, sealhulgas kulude aruanded ja rahaliste vahendite jaotamine vastavalt lepingule
 • Project Final Report

Sotsiaaluuringud PLF-tehnoloogia kasutamise piirangute väljaselgitamiseks

WP2 rakendab süstemaatiliselt “sega sotsiaalteaduslikke meetodeid”, et teha kindlaks takistused PLF-i töövahendite kasutuselevõtmiseks kõrge prioriteediga valdkondades. WP2 vaatleb konkreetselt uskumusi ja juhtimiskäitumist, mis on seotud inimese ja looma praeguste suundumustega (Hostiou et al., 2017) ning inimese ja masina vahelise suhtlemisega, samuti PLF-töövahendite aktsepteeritavust varasemate kasutuselevõtjate poolt.

Tööpaketi juht: MIGAL

Ülesanded
 • Tipptase – õppige minevikust
 • Sigade ja kodulindude sektori kvantitatiivne uuring
 • Kvalitatiivne uuring IKT / PLF-tehnoloogiate varasemate kasutuselevõtjatega
 • Kvalitatiivsed fookusgruppide arutelud ja töötoad
 • Esmatähtsate geograafiliste piirkondade tulemuste kokkuliitmine
Väljundid
 • Esialgsed küsimustikute tulemused, mis esindavad sigade / linnukasvatusettevõtteid kõrge prioriteediga piirkondades
 • Intervjuud, juhtumiuuringud, KPI-d, mis põhinevad riiklikul / piirkondlikul kvalitatiivsel hinnangul
 •  Fookusgrupi aruanded suhtumisest PLF-i ja sektorite tulevikuootustest, töötoa aruanded
 • Aruande analüüsi tulemused (sh kvantitatiivsete küsimustike koondanalüüs, kvalitatiivsed intervjuud, suhtumise jälgimine ja fookusgrupiarutelud)

Andmebaasi ja mudeli väljatöötamine

Valitud uuringufarmidest vajaliku teave hankimine, et kvantifitseerida majanduslikke ja keskkonnalisi eeliseid, mis tulenevad PLF-töövahendite kasutamisest kaubanduslikel põllumajandustingimustel.

Tööpaketi juht: AgHiTech

Ülesanded
 • Uurimistalude valik
 • PLF-i valmisoleku tagamine valitud taludes
 • Töötada välja sigade ja kodulindude andmebaas
 •  Töötada välja mudel ja õppeandmebaas PLF -töövahendite kasutamise majandusliku ja keskkonnaalase kasu kvantifitseerimiseks
Väljundid
 • Valitakse uurimisfarmid ja võetakse kasutusele PLF -töövahendid
 • Andmebaas on välja töötatud ja asjakohane teave on kogutud
 • Kvantifitseerida PLF -tööriistade majanduslikke ja keskkonnaalaseid eeliseid ning väljatöötada dokumentatsioon

IKT -vahendite väljatöötamine

 Tegeletakse tarkvaraarenduse ja sellega seotud IT-ülesannetega ning tuginetakse WP2 / WP3 -le, luues IKT-tööriista, mis toetab ka WP5 levitamistegevust. Kiirete tarkvaraarendusmeetodite arendamise rakendamine lõppkasutajate otsuste ja muudatuste tegemiseks kogu arenduse vältel.

Tööpaketi juht: AKI

Ülesanded
 • Projektiga seotud teabe levitamiseks projektiportaali loomine
 • Veebipõhise andmetel baseeruva rakenduse kujundamine ja arendamine ning avatud AP
Väljundid
 • LivestockSense projektiportaal
 • Andmepõhine, avatud API-ga veebipõhine rakendus

Suhtlemine ja levitamine

 Edastage tulemusi, teaduslikke avastusi ja leiutisi, valides peamiste sidusrühmade kaasamiseks õiged sihtmärgid, suhtluskanalid ja -vahendid. Saavutada oodatavad mõjud, mida on üksikasjalikult kirjeldatud IKT-AGRI-FOOD uurimiskutses.

Tööpaketi juht: Innvite

Ülesanded
 • Levitamise plaan
 • Projekti tulemuste kasutamine
 • Suhtlusplaani realiseerimine
 • Võrgustikutöö
Väljundid
 • Levitamiskava ja täiendused
 • Projekti tulemuste kasutamise plaan
 • Kommunikatsiooniplaan
 • Võrguplaan ja värskendused

Partnerid