Förbättrad hållbarhet i gris- och fjäderfäproduktion genom att ta bort hinder för införande av ICT-teknik

Huvudsyftena med LivestockSense

Detta kommer att uppnås genom att välja ut och förse ett antal gårdar i fem viktiga geografiska områden i Europa med verktyg för Precision Livestock Farming (PLF). Både kvalitativa och kvantitativa undersökningar kommer att användas för att förstå lantbrukarnas attityder gentemot PLF-verktyg för att identifiera hinder för begränsad användning av ICT-baserad teknik. LivestockSense kommer också att involvera andra aktörer i värdekedjan, som teknikutvecklare och beslutsfattare för att utforska attityder till PLF och förstå de framtida förväntningarna hos boskapsbranscherna. Rekommendationer kommer att göras för att avlägsna eller minska effekterna av dessa hinder. De troliga ekonomiska och miljömässiga fördelarna med teknikinförande kommer också att införlivas i en inlärningsdatabas med tillhörande webbplats med AI-baserad teknik och ICT-verktyg för beslutsstöd.

Bakgrund

photo-1537033206914-9d3551ff8103
innovative-feed-lowers-social-costs-for-livestock-production-2000x1200
pexels-alexas-fotos-2255459

Användning av ICT-baserade verktyg inom jordbruket är avgörande för att EU ska bli mer internationellt konkurrenskraftigt, socialt inkluderande och klimatneutralt till 2050, målet som anges i den europeiska ”gröna given”. Att främja och anta ICT-verktyg är dock en stor utmaning i djurproduktionen. Även om avancerade ICT-lösningar förbättrar djurhållningens hållbarhet och ekonomiska livskraft; jordbrukare är inte alltid öppna för ny teknik på grund av brist på fördjupad kunskap om konsekvenserna av dess användning. Utvecklingen av hållbar djurhållning kräver undanröjande av de socioekonomiska och kulturella hinder som försvårar ett bredare införande av relevanta ICT-verktyg.

Huvudsakliga projektmål

Förstå orsakerna till den begränsade användningen av ICT-verktyg

Dokumentera lantbrukarnas informationsbehov

Utforska lantbrukarnas attityder till PLF-system

Bedöma kunskaperna om beslutsprocesser genom informationen som tillhandahålls av ICT-verktyg

Stödja lantbrukare i att använda PLF genom workshop, mentorskap och en webbaserad applikation med ett öppet Application Programming Interface (API).

Målsättning

Övervinna definierade socio-kulturella och ekonomiska begränsningar som förhindrar utvecklingen av en mer hållbar djurhållning för att främja grön tillväxt och digitalisering i EU.

Överbrygga kunskapsluckor om ICT/PLF-teknik

Öka lantbrukarnas vilja att använda PLF-teknik

Visa de ekonomiska och miljömässiga effekterna av tillämpningen av PLF-tekniker / -system

Implementera en intressent-orienterad strategi för att samla kunskap

Samla in resultat från gårdar för genomföra fördjupade analyser av implementering av PLF

Delprojekt

Samordning och projektledning

Upprättande av en ledningsstruktur, inklusive övergripande ledning av aktiviteter, planering av projektmöten och kommunikation med ERA-NET-kontoret.

Arbetspaketledare: AgHiTech

Uppgifter
 • Administrativ ledning av projektet
 • Vetenskaplig lednning och teknikhantering av projektet
 • Kvalitetskontroll
 • IPR-hantering
 • Riskhantering
Leveranser av delresultat
 • Handbok för projektledning
 • IPR-riktlinjer / DMP
 • Regelbundna projektrapporter, inklusive kostnadsredovisningar och fördelning av medel enligt avtalat schema
 • Projektets slutrapportering

Samhällsvetenskaplig forskning för att identifiera begränsningarna för användning av PLF-teknik

WP2 tillämpar systematiskt ”tvärvetenskapliga metoder” för att identifiera hinder för att använda PLF-verktyg inom högprioriterade områden. WP2 kommer specifikt att titta på attityder och beslutssbeteenden relaterade till nuvarande trender inom människa-djur-interaktion (Hostiou et al., 2017), men även inom interaktioner mellan människa och maskin, samt acceptans av PLF-verktyg av personer med begränsad kunskap om användningen av PLF.

Arbetspaketledare: MIGAL

Uppgifter
 • State-of-Art – Lär dig av historien
 • Kvantitativa undersökningar av gris- och fjäderfä-sektorerna
 • Kvalitativ studier av nybörjare inom av ICT/PLF-teknik
 • Kvalitativa diskussionsgrupper och workshops
 • Meta-analys av resultaten från högprioriterade geografiska områden
Leveranser
 • Preliminära resultat från frågeformulär som representerar gris- och fjäderfägårdar i högprioriterade områden
 • Intervjuer, fallstudier, nyckeltal baserade på nationella och regionala kvalitativa utvärderingar
 • Rapporter om studier av attityder hos olika fokusgrupp angående PLF och sektorernas framtida förväntningar, rapporter från workshops
 • Rapportera analysresultat (inkl. Aggregerad analys av kvantitativa enkäter, kvalitativa intervjuer, attitydstudier och fokusgruppsdiskussioner)

Databas- och modellutveckling

Inhämta nödvändig information från de utvalda studiegårdarna för att kvantifiera ekonomiska och miljömässiga fördelar med att använda PLF-verktyg under kommersiella förhållanden på gårdar.

Delprojektledare: AgHiTech

Uppgifter
 • Identifiera lämpliga studiegårdar
 • Undersöka ”PLF-beredskapen” på utvalda gårdar
 • Utveckla databasen för gris repektive fjäderfä
 • Utveckla en modell- och inlärningsdatabas för att kvantifiera ekonomiska och miljömässiga fördelar med att använda PLF-verktyg
Leveranser
 • Studiegårdar väljs ut och PLF-verktyg distribueras
 • Databasutvecklad och relevant information inhämtas
 • Kvantifiera ekonomiska och miljömässiga fördelar med PLF-verktyg och utveckla dokumentation

Utveckling av kommunikations verktyg

Genomföra programutveckling och relaterade IT-uppgiftersom bygger på WP2 / WP3 för att skapa ett ICT-verktyg som också kommer att stödja WP5s spridningsaktiviteter. Funktionella metoder mjukvaruutveckling kommer att tillämpas för att möjliggöra att slutanvändarna kan fatta beslut och föreslå förändringar genom hela utvecklingsprocessen.

Arbetspaketledare: AKI

Uppgifter
 • Skapa en projektportal för att sprida projektrelaterad information
 • Designa och utveckla datadriven webbaserad applikation och ett öppet API
Leveranser
 • LivestockSense-projektportal
 • Datadriven, webbaserad applikation med ett öppet API

Kommunikation och resultatspridning

Kommunicera resultat, vetenskapliga fynd och innovationer genom att välja rätt målgrupper, kommunikationskanaler och verktyg för att engagera viktiga intressenter. Uppnå de förväntade effekterna som beskrivs i forskningssamtalet ICT-AGRI-FOOD.

Arbetspaketledare: Innvite

Uppgifter
 • Spridningsplan
 • Utnyttjande av projektets resultat
 • Genomförande av kommunikationsplanen
 • Nätverk
Leveranser
 • Plan för spridning av resultat och projektuppdateringar
 • Planera för myttiggörande av projektets resultat
 • Kommunikationsplan
 • Plan för nätverk och uppdateringar av information

Partners